Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY
M-projektI.
Základní ustanovení
1. M-projekt (dále jen klub) je dobrovolným sdružením občanů provozujících sportovní činnost a s ní související organizační, hospodářskou a osvětovou činnost, řídící se zákonem o sdružování občanů 83/90 Sb. V klubu se sdružují jednotlivé fyzické osoby, které mohou být organizovány v oddílech podle konkrétního zaměření činnosti.

2. Sídlem klubu je Rakovník, Nábřeží T. G. Masaryka 1520, PSČ 269 01.


II.
Poslání a cíle

3. Základním posláním klubu je:
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké užívání provozovaných sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména mládeže a vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů, zejména vlastní hospodářskou činností,
d) budovat, udržovat a provozovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní či spravuje,
e) spolupracovat s orgány ČSTV, obce, sportovních svazů a dalšími orgány a jednotlivci,
f) napomáhat rozvoji veřejného života svou organizační a osvětovou činností.


III.
Orgány klubu

4. Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada složená ze členů klubu. Schůze valné hromady se koná nejméně jednou za rok. Pokud o svolání valné hromady požádá písemně předsedu či výkonný výbor alespoň jedna třetina členů klubu, valná hromada se musí konat do jednoho měsíce od doručení takového podnětu.

5. Valná hromada zejména:
a) rozhoduje o zániku klubu, včetně případného majetkového vypořádání,
b) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice klubu,
c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov klubu,
d) volí výkonný výbor a revizní komisi,
e) rozhoduje o vytvoření nového oddílu nebo zrušení oddílu v případě rozporu činnosti takového oddílu se zákonem,
f) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku klubu, schvaluje rozpočet klubu,
g) schvaluje hlavní směry činnosti na další období,
h) schvaluje a vydává jednací řád a případné další interní předpisy, závazné pro vnitřní vztahy v klubu.

6. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu tří pětin přítomných členů klubu při nadpoloviční účasti všech členů klubu.

7. Výkonným orgánem v klubu je výkonný výbor. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů v klubu v období mezi jednotlivými valnými hromadami v souladu s posláním a cíli klubu. Rozhoduje o věcech, které nejsou ve výslovné kompetenci valné hromady. Počet členů výkonného výboru určí valná hromada, musí však být lichý. Výkonný výbor je usnášeníschopný za účasti nadpolovičního počtu členů, ke schválení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výkonného výboru. Členy výkonného výboru budou vždy valnou hromadou zvolení funkcionáři: prezident, tajemník a hospodář klubu. Výkonný výbor se schází dle potřeby.

8. Revizní komise provádí kontrolu hospodaření klubu, dodržování stanov klubu a dodržování příslušných zákonů při plnění poslání a cílů klubu.
IV.
Společné zásady členství

9. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, pokud souhlasí s posláním a cíli klubu a vyhoví případným dalším podmínkám klubu, budou-li takové podmínky schváleny valnou hromadou (např. členské příspěvky).

10. Výše členských příspěvků bude každoročně stanovena na další kalendářní rok valnou hromadou.

11. Registraci členů klubu bude provádět člen výkonného výboru pověřený valnou hromadou, způsobem, který určí valná hromada.


V.
Práva a povinnosti členů

12. Základní práva řádných členů klubu jsou:
a) účastnit se podle svých schopností a možností sportovního života v rámci občanského sdružení,
b) účastnit se výkonnostního a odborného růstu, účastnit se všech akcí a podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají,
c) uplatňovat své vlastní názory, návrhy i kritiku, vznášet dotazy a připomínky,
d) požadovat informace a zprávy o činnosti a hospodaření klubu,
e) účastnit se jednání klubu, jedná-li se o jeho činnosti nebo chování,
f) volit a být volen za předsedu, sekretáře, hospodáře po dovršení 18 let.

13. Základní povinnosti člena klubu jsou:
a) svědomitě plnit úkoly vyplývající ze Stanov a přijatých usnesení klubu,
b) svým jednáním a chováním přispívat k upevňování jednoty klubu, dodržovat kázeň, morálku a respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy,
c) iniciativně se podílet na práci a rozvoji činnosti klubu, řádně a svědomitě vykonávat přijaté funkce v klubu,
d) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží klubu k zabezpečení jeho činnosti a všemožně usilovat o jeho dobré jméno,
e) řádně a včas platit členské příspěvky, případně jiné poplatky související s jeho členstvím a činností klubu.VI.
Zásady hospodaření s majetkem

14. Zdrojem majetku klubu jsou: členské příspěvky členů klubu, příjmy ze sportovní a hospodářské činnosti, příspěvky a dotace od sportovních svazů, státní příspěvky, příjmy od podniku Sazka, dotace a příspěvky od ČSTV, příspěvky a dary od dalších právnických a fyzických osob, majetek vložený členy klubu či jinými právnickými a fyzickými osobami do majetku klubu.

15. Majetek klubu je ve vlastnictví klubu jako celku. O disponování s majetkem rozhoduje výkonný výbor, nevyhradí-li si toto právo valná hromada. Klub pečuje o majetek v souladu s příslušnými právními předpisy (péče řádného hospodáře), a to včetně majetku v pronájmu či v užívání (správě).

16. Prostředky, získané vlastní hospodářskou činností, případným pronájmem či prodejem majetku, jsou určeny k financování poslání a cílů klubu.


VII.
Zastupování klubu navenek

17. Jménem klubu jednají a právně klub zavazují zvolení funkcionáři: předseda, tajemník a hospodář. Tito funkcionáři mohou jednat za klub a ten zavazovat každý samostatně v záležitostech.


VIII.
Závěrečná ustanovení

18. Tyto stanovy klubu M-projekt byly schváleny na mimořádné valné hromadě dne 30. října 2003. Účinnosti nabývají dnem registrace klubu na MV ČR.


83/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů


Změna: 300/1990 Sb.
Změna: 513/1991 Sb.
Změna: 68/1993 Sb.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.

(2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu.

(3) Tento zákon se nevztahuje na sdružování občanů

 • a) v politických stranách a politických hnutích,
 • b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání,
 • c) v církvích a náboženských společnostech.
§ 2
(1) Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace (dále jen "sdružení") a sdružovat se v nich.

(2) Členy sdružení mohou být i právnické osoby.

(3) Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

(4) Vojáci v činné službě nemohou vytvářet odborové organizace a sdružovat se v nich. Rozsah oprávnění odborových organizací sdružujících příslušníky Sboru národní bezpečnosti a sborů nápravné výchovy při uplatňování a ochraně jejich sociálních zájmů stanoví zvláštní zákon.

§ 3 
(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(2) Nikomu nesmí být občansky na újmu, že se sdružuje, že je členem sdružení, že se účastní jeho činnosti nebo jej podporuje, anebo že stojí mimo ně.

(3) Práva a povinnosti člena sdružení upravují stanovy sdružení.

§ 4
Nejsou dovolena sdružení
 • a) jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony; li>b) která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony;
 • c) ozbrojená nebo s ozbrojenými složkami; za taková se nepovažují sdružení, jejichž členové drží nebo užívají střelné zbraně pro sportovní účely nebo k výkonu práva myslivosti.
§ 5
Sdružení nesmějí vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmějí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.
Registrace a vznik sdružení

§ 6

(1) Sdružení vzniká registrací.

(2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen "přípravný výbor"). 1) Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž musí být uvedeny:


  a) název sdružení,
  b) sídlo,
  c) cíl jeho činnosti,
  d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
  e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem,
  f) zásady hospodaření.

(3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení až do vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný výbor.

(4) Název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky.
------------------------------------------------------------------
1) § 8 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.).

§ 7
(1) Návrh na registraci se podává ministerstvu vnitra České republiky (dále jen "ministerstvo").

(2) Nemá-li návrh náležitosti podle § 6 odst. 2 a 4 (anebo jsou-li údaje v něm neúplné nebo nepřesné), ministerstvo na to přípravný výbor bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu, upozorní s tím, že dokud tyto vady nebudou odstraněny, řízení o registraci nebude zahájeno.

(3) Řízení o registraci je zahájeno dnem, kdy ministerstvu došel návrh, který nemá vady uvedené v odstavci 2. O dni zahájení ministerstvo bezodkladně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru.

§ 8
(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže z předložených stanov sdružení vyplývá, že
 • a) jde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3,
 • b) stanovy nejsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2,
 • c) jde o sdružení nedovolené (§ 4),
 • d) cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5.
(2) O odmítnutí registrace rozhodne ministerstvo do 10 dnů ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí doručí zmocněnci přípravného výboru. 3)

(3) Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k nejvyššímu soudu republiky.

(4) Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k odmítnutí registrace. Den právní moci takového rozhodnutí soudu je dnem registrace sdružení. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.

(5) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí registrace, sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace.
------------------------------------------------------------------
3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

§ 9
(1) Pokud ministerstvo nezjistí důvod k odmítnutí registrace, provede do 10 dnů od zahájení řízení registraci a v této lhůtě zašle zmocněnci přípravného výboru jedno vyhotovení stanov, na němž vyznačí den registrace, kterým je den odeslání. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

(2) Vznik sdružení, jeho název a sídlo oznámí ministerstvo do 7 dnů po registraci Českému statistickému úřadu, který vede evidenci sdružení; to platí i pro vznik sdružení podle § 8 odst. 4 a 5.

§ 9a
(1) Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

(2) Pro evidenci odborové organizace a organizace zaměstnavatelů platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové organizace a organizace zaměstnavatelů nevztahují.

§ 10

zrušen

§ 11

(1) Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.

(2) Jestliže změna stanov není v souladu s ustanoveními § 6 odst. 2 a 4, nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné, anebo jsou-li důvody k odmítnutí registrace podle § 8 odst. 1, ministerstvo na to sdružení bezodkladně upozorní. Sdružení je povinno tyto závady odstranit do 60 dnů ode dne doručení tohoto upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo vyrozumět. Neučiní-li tak, ministerstvo sdružení rozpustí; proti rozhodnutí ministerstva je možné podat opravný prostředek u Nejvyššího soudu České republiky.

(3) Není-li důvod k postupu podle odstavce 2, zašle ministerstvo sdružení do 10 dnů od doručení tohoto oznámení podle odstavce 1 jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere změnu na vědomí.

Zánik sdružení

§ 12

(1) Sdružení zaniká
  a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
  b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.
(2) Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, rozhoduje o něm jeho nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů příslušnému ministerstvu.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost,


  a) která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo organizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k vykonávání náboženství nebo víry v církvích a náboženských společnostech (§ 1 odst. 3);
  b) která porušuje zásady uvedené v § 3 odst. 1 a 2;
  c) která je v rozporu s § 4 nebo § 5;

neprodleně je na to upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti upustilo. Jestliže sdružení v této činnosti pokračuje, ministerstvo je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat opravný prostředek k Nejvyššímu soudu České republiky.

(4) Při přezkoumání rozhodnutí podle § 11 odst. 2 a § 12 odst. 3 postupuje soud podle ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů 3). Opravný prostředek má odkladný účinek; jsou-li pro to závažné důvody, může soud na dobu do právní moci svého rozhodnutí činnost sdružení pozastavit. Po tuto dobu smí sdružení vykonávat jen činnost nevyhnutelnou k plnění svých povinností podle zákona. Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány důvody k rozpuštění sdružení.

(5) Zjistí-li ministerstvo (§ 7 a 10), že způsobem uvedeným v § 12 odst. 3 jedná organizační jednotka sdružení, která je oprávněna jednat svým jménem, postupuje obdobně způsobem tam uvedeným. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně.
------------------------------------------------------------------
3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků.

§ 13
(1) zrušen

(2) Při zániku sdružení se provede majetkové vypořádání.

(3) Při zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. b) provede jeho majetkové vypořádání 4) likvidátor určený ministerstvem.

(4) Způsobem uvedeným v odstavci 3 se postupuje též při zániku sdružení podle § 12 odst. 1 písm. a), není-li jeho orgán, který by majetkové vypořádání provedl.
------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

§ 14
Zánik sdružení oznámí ministerstvo Českému statistickému úřadu do 7 dnů ode dne, kdy se o něm dozvědělo.
§ 15

Soudní ochrana

(1) Považuje-li člen sdružení rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o jeho přezkoumání.

(2) Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Soud však může v odůvodněných případech výkon napadeného rozhodnutí pozastavit.

§ 16

Smlouvy o součinnosti

(1) Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy.

(2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob jejího provádění, práva a povinnosti zúčastněných sdružení a prostředky, kterými k součinnosti přispívají. Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových organizací nebo svaz zaměstnavatelů, platí obdobně ustanovení § 9a.

(3) zrušen

(4) Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz zúčastněných sdružení, který je právnickou osobou. Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona.

(5) Ve smlouvě o součinnosti může být stanoveno, že smlouva pozbude účinnosti dohodou zúčastněných sdružení, dosažením cíle, pro který byla uzavřena, nebo jinou skutečností ve smlouvě uvedenou.

Společná ustanovení

§ 17

Jsou-li schůze nebo jiná shromáždění sdružení přístupná veřejnosti, mají přítomní občané povinnosti účastníků shromáždění.5) Nesmějí zasahovat do jednání, pokud předsedající nerozhodne jinak.
------------------------------------------------------------------
5) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
§ 18
V souladu s cíli své činnosti mají sdružení právo obracet se na státní orgány s peticemi. 6)
------------------------------------------------------------------
6) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona se považují dobrovolné organizace, které vznikly po 30. září 1951, nebo které byly za dobrovolné organizace prohlášeny podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, a které nezanikly. Tyto organizace jsou pouze povinny do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1, popřípadě § 11 svůj název, sídlo a stanovy.

(2) Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951 se považují za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona, pokud nezanikly. Jsou povinny do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1, popřípadě § 11 odst. 4 svůj název a sídlo. Pokud toto neučiní, ministerstvo se jich dotáže, zda hodlají nadále vyvíjet činnost. Nesplní-li spolek povinnost podle věty druhé ani do 31. 12. 1990, bude se mít za to, že tímto dnem zanikl.

(3) Údaje o sdruženích (§ 9 odst. 2) uvedených v odstavcích 1 a 2 oznámí ministerstvo (§ 7 odst. 1) Federálnímu statistickému úřadu k evidenci.

§ 20
Podmínky činnosti organizací s mezinárodním prvkem se řídí zvláštním zákonem.7)
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
§ 20a
(1) Hodlá-li sdružení působící do 31. prosince 1992 na území obou republik, registrované ve Slovenské republice, vyvíjet činnost i nadále na území České republiky, podá návrh na registraci podle tohoto zákona do 30. dubna 1993. Pokud tak neučiní, jeho právo vyvíjet činnost na území České republiky podle tohoto zákona zaniká.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem 7) povolené do účinnosti tohoto zákona federálním ministerstvem vnitra a které mají sídlo na území České republiky, se považují za organizace mající povolení ministerstva. Organizace mající sídlo na území Slovenské republiky podají ve lhůtě do 30. dubna 1993 žádost o povolení ministerstvu. Pokud tak neučiní, nemohou nadále vyvíjet činnost na území České republiky.
------------------------------------------------------------------
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

§ 21
Zrušují se
 1. zákon č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o dobrovolné organizace;
 2. vyhláška ministerstva vnitra č. 320/1951 Ú. l. (č. 348/1951 Ú. v.), o dobrovolných organizacích a shromážděních, ve znění vyhlášky ministra vnitra č. 158/1957 Ú. l., pokud jde o dobrovolné organizace;
 3. vládní nařízení č. 30/1939 Sb., o tvoření zvláštních sdružení nepodléhajících platným předpisům o sdružování a o dozoru na ně;
 4. § 2 zákona č. 126/1968 Sb., o některých přechodných opatřeních k upevnění veřejného pořádku;
 5. § 2 odst. 8 písm. c) zákona č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti;
 6. § 45 odst. 1 písm. c) zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.
§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.